VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PROVOZOVATELE POTISKY-ONLINE.CZ, SPOLEČNOSTI COPIA Liberec s.r.o.  IČO 25003534

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností COPIA Liberec spol. s r. o. a zákazníky. Dodávky společností COPIA Liberec spol. s r.o. se uskutečňují výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou zněny na Internetu a jsou k dispozici v obchodním oddělení společnosti
COPIA Liberec spol. s r.o.
 
Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami odběratele. Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, použity. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, pokud jsou písemně oboustranně potvrzeny. 
  

2. Požadavky odběratele se uskutečňují pomocí objednávky.
Zboží a služby lze objednat E-shopem, vyplněním objednávacího formuláře na stránkách www.potisky-online.cz. Každá takto dodaná objednávka je považována za závaznou. Pouze na písemné přání odběratele vystaví společnost COPIA Liberec spol. s r.o. potvrzení objednávky. 
 

3. Objednávky musí obsahovat následující základní informace 
3.1 Název objednaného zboží 
3.2 Množství objednaného zboží 
3.3 Adresa příjemce zboží 
3.4 Kontaktní osoba, tel., fax
 

4. Zrušení objednávky odběratelem 
4.1 Odběratel není oprávněn jednostranně odvolat svou objednávku doručenou dodavateli, objednávka může být zrušena pouze dohodou obou stran. Smlouva o konkrétní dodávce (kupní smlouva) se považuje za uzavřenou, jakmile společnost COPIA Liberec spol. s r.o. objednávku odběratele akceptuje. Objednávka zůstává závazná až do úplného vyřízení, bez ohledu na dobu trvání, nebo počtu dílčích dodávek. 
4.2 Společnost COPIA Liberec spol. s r.o. je oprávněna konkrétní objednávku odmítnout. 
 

5. Dodací lhůty 
5.1 Dodávka do 3. pracovního dne, pokud je objednávka doručena do 12:00 hod. daného dne. 
 

6. Další informace
6.1 Již jednou odebrané zboží nelze vrátit. 
 

7. Způsob dodání 
Společnost COPIA Liberec spol. s r.o. zajišťuje dodání zboží na přání odběratele následujícími způsoby: 
7.1 Kurýrní službou. 
7.2 Poštou. 
7.3 Poštou na dobírku. Náklady na poštovné a dopravu hradí odběratel. V případě, že odběratel nepřevezme dodávku, je povinen uhradit náklady, které tak společnosti COPIA Liberec spol. s r.o. vznikly. Je-li uplatněna reklamace z důvodu neúplnosti dodávky nebo záměny zboží oprávněná, jsou další takto způsobené přepravní náklady hrazeny společností COPIA Liberec spol. s r.o. 
 

8. Platební podmínky 
Platby odběratele za služby a zboží společnosti COPIA Liberec spol. s r.o. se uskutečňují jako: 8.1 Platby na dobírku.
 

9. Ceny 
Všechny ceny uvedené v materiálech společnosti COPIA Liberec spol. s r.o. se rozumí s daní z přidané hodnoty, dopravy a poštovného, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou fakturovány dle ceníku platného v době plnění. Společnost COPIA Liberec spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny cen v rámci prodejních akcí, nebo v důsledku změn cen od dodavatelů. 
 

10. Reklamace 
Odběratel je povinen písemně oznámit společnosti COPIA Liberec spol. s r.o. do sedmi dnů poté, kdy mu bylo společností COPIA Liberec spol. s r.o. zboží dodáno, že plnění je vadné nebo neúplné. Pokud odběratel svoje oznámení ve sjednané lhůtě neučiní, veškeré jeho případné nároky z neúplného nebo vadného plnění tím zanikají. 
 

11. Způsob reklamace 
11.1 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.
11.2 Závada musí být specifikována co nejpřesněji, doloženy musí být případné předchozí opravy mající vliv na záruku. 
11.3 Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné.
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží, nebo dobropisem. V případě sporu je místně příslušným soudem soud dle sídla společnosti COPIA Liberec spol. s r. o.